Η σελίδα για όλο το έτος του 2008 παραμένει νεκρή και κλειστή.